Svensk industri är i världsklass. Arbeta i en snabbt växande och spännande bransch

Mekatronikingenjör – industriell konstruktion, 510 Yhp

 

AnsökOm utbildningen

Vad gör en Mekatronikingenjör?

Utbildningens upplägg

Arbetsmarknaden som Mekatronikingenjör

AutoElec arbetar tillsammans med små och stora företag inom svensk industri. Många företag har svårt att hitta kreativa och välutbildade ingenjörer som kan täcka det behov av bred teknisk kompetens som krävs för att möta ett nytt systemtänk inom teknisk utveckling. Moderna verktyg och arbetsmetoder möjliggör att den konstruerande ingenjören kan och förväntas behärska flera teknikområden för att vara effektiv i sitt arbete. En traditionell uppdelning i mekanikingenjör, elektronikingenjör och mjukvaruingenjör ger problem i att utveckla och designa komplexa industriella maskiner och utrustningar. Det behövs ett helhetstänk för maskinen eller utrustningen för att komma fram till den optimala lösningen.

Vad gör en Mekatronikingenjör?

Sverige är ett internationellt respekterat land inom ingenjörs-världen. Vi har en lång och stolt historia med allt ifrån enskilda uppfinnare till utvecklande multinationella teknikföretag. Vi arbetar ofta i små effektiva team som kan nå bra resultat på kort tid. Med ökad komplexitet på arbetsuppgifterna utvecklas högre grad av hjälpfunktioner i utvecklingsverktyg vilket möjliggör att en enskild ingenjör kan hantera alltmer komplicerade system. Det ger ett behov av ingenjörer som kan se helheten i systemen men ändå utföra praktiska arbetsuppgifter inom flera tekniska områden. En praktisk mekatronikingenjör kan ansvara för en hel produkt eller utföra specialiserad konstruktion på en del av produkten men med ett helhetstänk som undviker sub-optimering.

Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper inom mekatroniska system. En stor del av utbildningen ägnas åt att programmera små och stora styrsystem, allt ifrån mikrokontroller till PLC. Våra studenter får lära sig hantera industriell hårdvara och mjukvara för att kunna lösa komplexa problem samt utföra systematisk felsökning. Utbildningen ger tekniska baskunskaper inom områden som reglerteknik, signalteori, mekanik, robotik och projektstyrning. Dessutom ges specialiserade kunskaper inom bland annat grafisk programmering, PCB-design, 3D-CAD, visionsteknik, Human Machine Interface, SCADA/DCS, industriell IT-säkerhet och maskinsäkerhet.

Kursprogram

___

 • Matematik
  Repetition och fördjupning av den matematik som behövs senare i utbildningen.
 • Elsystem och elsäkerhet
  Grunder i elektricitet och magnetism. Principer för säker hantering av el.
 • Elkonstruktion apparatskåp
  Hur designas ett elsystem? Ritningslära, kretsteori och komponentkännedom.
 • Elektriska drivsystem
  Motortyper med dess olika kontrollenheter och metoder för styrning.
 • Styrsystem och logik
  Hårdvara för dator och PLC. Grafisk programmering av industriella system med pneumatik.
 • Mekaniska system
  Material, hållfasthet och fästelement. Hur fungerar egentligen en växellåda?
 • Mekanikkonstruktion
  Modellering och ritning av mekaniska delar och system. 3D-CAD för att skapa digitalt och 3D-skrivare för att förverkliga.
 • Kommunikation och projektledning
  Hur arbetar en ingenjör i projekt? Planering, ekonomi och uppföljning.
 • LIA 1, LIA 2 och LIA 3
  Utbildningen har tre praktikperioder som utförs hos företag i branschen.
 • Signalteori och datahantering
  Hur kommunicerar apparater och maskiner med varandra? Möjligheter och problem med dataöverföring och hantering.
 • Reglerteknik med programmering
  Noggrann styrning med hjälp av sensorer och textbaserad programmering.
 • Elkonstruktion kretskort
  Avancerad kretsteori och komponentkunskap för inbyggda system med kretskort.
 • Robotik
  Projektkurs där vi skapar egna små robotar med hjälp av kunskaper från tidigare kurser.
 • Sammansatta automationssystem
  Hur fungerar större industriella system? Kommunikation mellan delsystem, maskiner och människor.
 • Industriell robotprogrammering
  Mekanisk och elektrisk uppbyggnad av industriell robot. Programmering med teach pendant och simuleringsprogram.
 • Industriell säkerhet
  Säkert arbete och säker design av industriella system. Komponenter för maskinsäkerhet och säker programmering.
 • Examensarbete
  Dokumentera ett projekt under den sista LIA-perioden. Presentera den för dina kurskamrater.

Martin Åbom förklarar hur utbildningen genomförs och hur yrkesrollen ser ut för en Mekatronikingenjör.

Utbildningens upplägg

AutoElec har en egen pedagogisk modell som inspirerats av hur man arbetar inom yrkesrollen idag. Under utbildningen arbetar vi aktivt med att utveckla den studerandes förmåga för teknisk dimensionering, problemlösning och samarbete. Fokus är på insamling av teori från digitala källor samt praktisk tillämpning av insamlade kunskaper via pedagogiska och industrinära utrustningar och maskiner. Praktiska genomgångar sker i klassrummet där det är viktigt att utbildare och studenter samverkar men den stora teoretiska basen finns tillgänglig för de studerande via förinspelade föreläsningar som de kan se när och var de vill samt repetera för djupinlärning. Detta medför att mer tid kan ägnas åt praktisk handledning med utrustning via projekt, uppgifter, workshops och laborationer.

Kunskapsförmedling via video kompletteras med kurslitteratur där det är relevant, men i större delen av utbildningen använder vi manualer, tekniska guider och datablad för att lösa våra uppgifter för att efterlikna hur vi arbetar inom ingenjörsyrket. Kursinnehållet är i huvudsak på svenska men ju längre vi kommer i utbildningen desto mer av materialet är på engelska. Därför lär vi oss gradvis och naturligt de engelska termer och begrepp som vi behöver kunna i yrkeslivet.

Se våra ingenjörer beskriva hur yrkesrollen ser ut för en Mekatronikingenjör.

Arbetsmarknaden som Mekatronikingenjör

I våra samtal med företrädare från industribranschen har behovet av en ingenjörsutbildning med mer praktiskt innehåll och mer yrkesnära metoder efterfrågats. Teknisk utveckling inom svensk industri kräver kunskap om och erfarenhet av de verktyg och mjukvaror som är en naturlig del i yrkesutövandet. Våra kunder och branschkollegor uttrycker att en effektiv utbildning som ger en stor praktisk erfarenhet med tillräcklig teoretisk bakgrund trumfar en längre utbildning med nästan enbart teoretiskt innehåll.

En stor del av utbildningen genomförs som praktik (Lärande i Arbete) hos företag i branschen. Här får våra studenter yrkesträna i riktiga miljöer med riktiga projekt. Det ger ovärderlig erfarenhet när utbildningen är slut och våra studenter har fått sin examen.

Svensk industri är i stort behov av nya duktiga ingenjörer. Varje utbildning inom Yrkeshögskolan har en ledningsgrupp som består av representanter från det regionala näringslivet. Ledningsgruppen är med och formar utbildningens innehåll för att de examinerade studenterna ska ha den kunskap och kompetens som företagen söker. Att de nya ingenjörerna har anpassats efter vad företagen efterfrågar bidrar till den höga grad av nyexaminerade som går direkt ut i arbetslivet.

Christian Ulman, berättar hur Mabema arbetar med teknisk utveckling och hur det påverkar deras rekrytering.

Johan Avefeldt, Koenig & Bauer, ger sin syn på olika yrkesroller och hur företag kan växa med hjälp av yrkeshögskolan.

“ Med tanke på den breda differentierade kompetensen vi har med el, konstruktion, mekanikkonstruktion, maskinkonstruktion, programmering etc. Så är det naturligtvis viktigt med personal som både ser och förstår helheten och bredden. Det är viktiga parametrar. “

Christian Ulman
Operations Manager, Mabema

“ Många som jobbar här är civilingenjörer i bakgrunden, men den senaste tiden har vi valt att inte rekrytera från universitetet för vi ser att ha ett större yrkeskunnande än ett akademiskt kunnande är viktigare för oss. “

Johan Avefeldt
CEO, Koenig & Bauer